Leveringsvoorwaarden/ ALGEMENE BEPALINGEN

ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van Issue Online, gevestigd te Breda, hierna te noemen “Issue Online”.
2. De opdrachtgever c.q. de koper zal in het navolgende worden aangeduid als “de wederpartij”. Indien in het navolgende een bepaling specifiek ziet op de situatie waarin de wederpartij een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf zal deze worden aangeduid als “de consument”.
3. Andersluidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover beide partijen zulks uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
4. Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden tevens verstaan: via een digitaal ingevuld formulier, per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
5. Onder “zaken” wordt in het kader van deze algemene voorwaarden in ieder geval verstaan: de door Issue Online te leveren digitale diensten in de breedste zin van het woord (al dan niet in de vorm van een standaard) met bijbehorende materialen c.q. bescheiden alsmede de door Issue Online te vervaardigen ontwerpen, tekeningen, rapporten e.d..
6. Het door de wederpartij zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte of opdrachtbevestiging, waarop naar deze voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing ervan.
7. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

ARTIKEL 2: OVEREENKOMSTEN
1. Overeenkomsten worden door schriftelijke bevestiging van Issue Online bindend.
2. Aanvullingen of wijzigingen op de algemene voorwaarden of anderszins wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst worden eerst na schriftelijke bevestiging door Issue Online bindend. De aanvullingen en wijzigingen gelden slechts voor de overeenkomst waarop ze betrekking hebben.
3. De omvang van de verplichtingen van Issue Online wordt uitsluitend bepaald door hetgeen schriftelijk is bevestigd door Issue Online, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
4. Wanneer Issue Online op verzoek of met voorafgaande instemming van de wederpartij werkzaamheden of andere prestaties verricht, die buiten de inhoud of omvang van de reeds overeengekomen werkzaamheden vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door de wederpartij aan Issue Online worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Issue Online. Issue Online is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.
5. De wederpartij aanvaardt dat door de werkzaamheden of de prestaties als bedoeld in het vorige lid van dit artikel, het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de werkzaamheden en de wederzijdse verantwoordelijkheden van partijen kunnen worden beïnvloed.
6. Issue Online noch de wederpartij zijn gerechtigd hun rechten en/of verplichtingen, voortvloeiende uit één of meerdere gesloten overeenkomsten, aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij. Een en ander, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen dan wel indien in deze algemene voorwaarden uitdrukkelijk anders wordt bepaald.

ARTIKEL 3: AANBIEDINGEN
1. Alle aanbiedingen, offertes, prijslijsten etc. van Issue Online zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte c.q. aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door de wederpartij aanvaard, heeft Issue Online het recht het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
2. Afbeeldingen en beschrijvingen in aanbiedingen en/of op de website van Issue Online, prospectussen, catalogi, kleine gegevens en promotiemateriaal, alsmede andere door Issue Online getoonde en/of verstrekte gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
3. Issue Online heeft het recht de kosten die verbonden zijn aan de aanbieding c.q. de offerte bij de wederpartij in rekening te brengen, mits Issue Online de wederpartij vooraf schriftelijk op deze kosten heeft gewezen.

ARTIKEL 4: PRIJZEN, UURTARIEVEN
1. De door Issue Online gehanteerde prijzen c.q. uurtarieven alsmede de in de aanbiedingen, offertes, prijslijsten e.d. vermelde prijzen c.q. uurtarieven zijn exclusief btw en eventuele andere kosten. Deze kosten kunnen onder meer - doch niet uitsluitend - bestaan uit reiskosten, verzendkosten en declaraties van ingeschakelde derden. Een en ander, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt vermeld.
2. A. Indien tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering van de overeenkomst de kostprijs van de bestelde zaken c.q. de gebruikte materialen stijgt en/of door overheid en/of vakorganisaties wijzigingen worden gebracht in lonen, arbeidsvoorwaarden, sociale verzekeringen e.d., is Issue Online gerechtigd de verhogingen aan de wederpartij door te berekenen. Mocht tussen voormelde data een nieuwe prijslijst door Issue Online en/of toeleveranciers worden uitgegeven en in werking treden, dan is Issue Online gerechtigd de daarin vermelde prijzen aan de wederpartij in rekening te brengen.
B. Voor de met de consument gesloten overeenkomst geldt dat prijsverhogingen 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst mogen worden doorberekend c.q. in rekening gebracht. Bij prijsverhogingen binnen een kortere termijn dan 3 maanden is de consument bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

ARTIKEL 5: INSCHAKELING DERDEN
Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft IssueOnline het recht bepaalde werkzaamheden c.q. leveringen door derden te laten verrichten.

ARTIKEL 6: VERPLICHTINGEN VAN DE WEDERPARTIJ
1. Vanwege de noodzaak dat de wederpartij zijn medewerking verleent aan het uitvoeren van de overeenkomst zal de wederpartij alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde c.q. relevante gegevens, data en/of inlichtingen telkens in de door Issue Online gewenste vorm en op het door Issue Online gewenste tijdstip c.q. tijdig aan Issue Online verstrekken. Door het verstrekken van de gegevens, data c.q. inlichtingen aan Issue Online verklaart de wederpartij dat geen inbreuk op het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van derden wordt gemaakt en vrijwaart hij Issue Online in en buiten rechte voor alle gevolgen, zowel financiële als andere, die hieruit voor Issue Online kunnen voortvloeien.
2. De wederpartij is verantwoordelijk voor het juiste gebruik en de juiste toepassing van de geleverde zaken, alsmede voor het adequaat beveiligen daarvan.
3. Indien schriftelijk is overeengekomen dat de wederpartij apparatuur, data, materialen of gegevens op informatiedragers, elektronische bestanden e.d. ter beschikking zal stellen, zullen deze voldoen aan de voor het uitvoeren van de werkzaamheden noodzakelijke specificaties. De wederpartij staat ervoor in dat de door hem aan Issue Online verstrekte informatiedragers, elektronische bestanden e.d. vrij zijn van virussen en/of defecten.
4. Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet-tijdig of niet-overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Issue Online staan, of indien de wederpartij op andere wijze niet aan zijn verplichtingen daaromtrent alsmede aan zijn overige verplichtingen zoals opgenomen in dit artikel voldoet, is Issue Online gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de wederpartij wel aan deze verplichtingen zal hebben voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging, dan wel de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden c.q. de (overige) schade die Issue Online hierdoor mogelijk lijdt, zijn voor rekening van de wederpartij.
5. Indien Issue Online in verband met de uitvoering van een overeenkomst werkzaamheden dient te verrichten op het bedrijfsterrein c.q. in de gebouwen van de wederpartij:
A. verplicht de wederpartij zich ervoor zorg te dragen dat Issue Online dan wel door hem ingeschakelde derden volledige toegang hebben op de overeengekomen plaatsen en tijdstippen;
B. zal de wederpartij op verzoek van Issue Online kosteloos hulppersoneel, hulpwerktuigen en materiaal ter beschikking stellen;
C. garandeert de wederpartij dat alle wettelijke veiligheidsvoorschriften ter zake de werkplek in acht zijn genomen.

ARTIKEL 7: LEVERING, (OP)LEVERINGSTERMIJNEN
1. Opgegeven levertijden en termijnen waarbinnen werkzaamheden moeten zijn verricht c.q. de zaken moeten zijn geleverd, kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijn, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Indien Issue Online zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet c.q. niet-tijdig nakomt, dient hij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
2. Bij (op)levering c.q. het verrichten van werkzaamheden in gedeelten wordt elke (op)levering c.q. fase als een afzonderlijke transactie beschouwd, en kan door Issue Online per transactie worden gefactureerd.
3. Het risico betreffende de geleverde zaken gaat over op de wederpartij op het moment van levering.
4. Verzending c.q. transport van bestelde zaken geschiedt op een door Issue Online te bepalen wijze, doch voor rekening en risico van de wederpartij. Issue Online is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard en vorm dan ook, die verband houdt met de verzending c.q. het transport, al dan niet aan de zaken geleden. Een en ander, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
5. Het risico van de zaken die zich vanwege te verrichten werkzaamheden onder het beheer van Issue Online bevinden, blijft bij de wederpartij berusten. De wederpartij is verplicht de zaken adequaat verzekerd te hebben en te houden gedurende de tijd dat de zaken zich in het beheer van Issue Online bevinden.
6. Indien betaling in termijnen is overeengekomen en de eerste termijn bij opdracht vervalt, zal de feitelijke levering niet eerder hoeven plaats te vinden dan na ontvangst van de eerste termijnbetaling.
7. Indien het niet mogelijk blijkt de zaken aan de wederpartij te leveren dan wel de te verrichten werkzaamheden uit te voeren, wegens een oorzaak gelegen in de sfeer van de wederpartij, behoudt Issue Online zich het recht voor de zaken c.q. de materialen die voor de uitvoering van de werkzaamheden zijn aangeschaft voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan. Issue Online stelt de wederpartij schriftelijk in kennis van de verrichte opslag en/of de belemmering in de uitvoering van de te verrichten werkzaamheden en stelt daarbij tevens een redelijke termijn waarop de wederpartij Issue Online in staat moet stellen de werkzaamheden te hervatten en/of de zaken te leveren.
8. Indien de wederpartij ook na verloop van de door Issue Online gestelde redelijke termijn, als bepaald in het vorige lid van dit artikel, in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, is de wederpartij door het enkele verloop van 1 (één) maand, gerekend vanaf de datum van opslag c.q. belemmering in de uitvoering van de te verrichten werkzaamheden, in verzuim en heeft Issue Online het recht de overeenkomst schriftelijk en met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande of nadere ingebrekestelling, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder tot vergoeding van schaden, kosten en interesten gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
9. Het voorafgaande laat de verplichting van de wederpartij de overeengekomen prijs c.q. verschuldigde prijs, alsmede eventuele opslagkosten en/of andere kosten te voldoen onverlet.
10. Issue Online is bevoegd om - ter zake de nakoming van financiële verplichtingen van de wederpartij - vooruitbetaling of zekerheid te verlangen alvorens tot levering over te gaan c.q. met de te verrichten werkzaamheden te starten.

ARTIKEL 8: VOORTGANG, UITVOERING OVEREENKOMST
1. Issue Online kan niet eerder worden verplicht om met de levering van de zaken c.q. de uitvoering van de werkzaamheden te beginnen, dan nadat alle daarvoor noodzakelijke gegevens in zijn bezit zijn en hij de eventueel overeengekomen (termijn)betaling heeft ontvangen. Bij hierdoor ontstane vertragingen zullen de opgegeven (op)leveringstermijnen naar evenredigheid worden bijgesteld.
2. Wanneer de leveringen dan wel de werkzaamheden door oorzaken buiten de schuld van Issue Online niet normaal of zonder onderbreking kunnen geschieden, is Issue Online gerechtigd de daaruit voortvloeiende kosten aan de wederpartij in rekening te brengen.
3. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt, dat deze onuitvoerbaar is, hetzij ten gevolge van de aan Issue Online niet bekende omstandigheden, hetzij door welke overmacht dan ook heeft Issue Online het recht te vorderen dat de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd, dat de uitvoering hiervan mogelijk wordt, behoudens wanneer zulks ten gevolge van de onbekende omstandigheden of overmacht nimmer mogelijk zal zijn. Issue Online heeft alsdan recht op volledige vergoeding van de reeds door Issue Online verrichte werkzaamheden c.q. leveringen.
4. Alle onkosten welke door Issue Online in het kader van de overeenkomst worden gemaakt ten verzoeken van de wederpartij komen geheel voor rekening van laatstgenoemde, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

ARTIKEL 9: RECLAMES
1. De wederpartij is verplicht direct na het in ontvangst nemen van de zaken c.q. het beëindigen van de werkzaamheden tot controle ervan over te gaan. Indien de wederpartij zichtbare fouten, onvolkomenheden en/of gebreken constateert, dient de wederpartij Issue Online binnen 24 uur na ontvangst van de zaken c.q. beëindiging van de werkzaamheden hiervan op de hoogte te stellen, zulks gevolgd door onmiddellijke schriftelijke bevestiging ervan aan Issue Online.
2. Overige reclames dienen per aangetekend schrijven binnen 8 dagen na ontvangst van de zaken of beëindiging van de werkzaamheden aan Issue Online te worden gemeld.
3. Onverminderd het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel, wordt ten aanzien van de met de consument gesloten overeenkomst tevens het bepaalde in lid 9 van artikel 10 in aanmerking genomen.
4. Indien bovengenoemde reclames niet binnen de daar genoemde termijnen aan Issue Online kenbaar zijn gemaakt, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen c.q. de verrichte werkzaamheden geacht correct te zijn verricht.
5. Reclames schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.
6. Issue Online dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken. Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending noodzakelijk blijkt, geschiedt die slechts voor rekening en risico van Issue Online indien laatstgenoemde daarmee zijn uitdrukkelijke schriftelijke instemming vooraf heeft betuigd.
7. Ingeval van afkeuring van de zaken en/of werkzaamheden zal Issue Online in de gelegenheid worden gesteld de afgekeurde zaken en/of werkzaamheden te herstellen c.q. opnieuw te leveren dan wel alsnog conform de opdracht uit te voeren.
8. Verwerkte zaken worden geacht te zijn goedgekeurd, zonder dat de wederpartij nog enig reclamerecht toekomt.
9. Indien de zaken na aflevering van aard en/of samenstelling zijn veranderd, geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt, vervalt elk recht op reclame.
10. Ingeval van terechte reclames zal de schade worden afgewikkeld krachtens het bepaalde in artikel 10.

ARTIKEL 10: AANSPRAKELIJKHEID EN GARANTIE
1. Issue Online kwijt zich van zijn taak zoals van een bedrijf in zijn branche mag worden verwacht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van overlijden- en letselschade, gevolgschade, bedrijfsschade, winstderving en/of stagnatieschade die het gevolg is van handelen of nalaten van Issue Online, zijn personeel dan wel door hem ingeschakelde derden, behoudens voor zover er sprake is van opzet en/of bewuste roekeloosheid van hemzelf, zijn directie en/of zijn leidinggevend personeel.
2. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van Issue Online - uit welken hoofde ook - beperkt tot het bedrag van de nettoprijs van de geleverde zaken c.q. de uitgevoerde werkzaamheden.
3. In afwijking van hetgeen onder lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een overeenkomst c.q. opdracht met een langere looptijd dan 6 maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot de over de laatste 6 maanden verschuldigde vergoeding.
4. Onverminderd het bepaalde in de vorige leden van dit artikel is Issue Online nimmer gehouden tot schadevergoeding welke meer bedraagt dan het verzekerde bedrag, voor zover de schade gedekt wordt door een door Issue Online gesloten verzekering.
5. Indien zich in de bij de uitvoering van de werkzaamheden gebruikte materialen, in de geïnstalleerde zaken en/of in de geleverde zaken zichtbare fouten, onvolkomenheden en/of gebreken voordoen die reeds op het moment van levering aanwezig moeten zijn geweest, verplicht Issue Online zich die materialen c.q. zaken - te zijner keuze - kosteloos opnieuw te verwerken en/of installeren, dan wel te repareren of te vervangen.
6. Issue Online staat in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde; de feitelijke levensduur ervan kan nimmer worden gegarandeerd.
7. A. In alle gevallen is de termijn waarbinnen Issue Online tot vergoeding van vastgestelde schade kan worden aangesproken beperkt tot 6 maanden, gerekend vanaf het moment waarop de verschuldigdheid van de schadevergoeding is komen vast te staan.
B. In afwijking van sub A van dit lid geldt voor de consument een maximale termijn van 1 (één) jaar.
8. Zo door Issue Online geleverde zaken door de fabrikant van een garantie zijn voorzien, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden.
9. Met betrekking tot de overeenkomst met de consument, neemt Issue Online de wettelijk vastgestelde garantietermijnen in acht.
10. De wederpartij verliest diens rechten jegens Issue Online en is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart Issue Online tegen iedere aanspraak van derden ter zake van schadevergoeding indien en voor zover:
A. voormelde schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies van en/of adviezen van Issue Online of van een derde namens Issue Online strijdig gebruik en/of ondeskundige hosting van de geleverde zaken door de wederpartij;
B. voormelde schade is ontstaan door fouten, onvolledigheden of onjuistheden in gegevens, data, materialen, informatiedragers e.d. die door of namens de wederpartij aan Issue Online zijn verschaft en/of voorgeschreven;
C. voormelde schade is ontstaan door aanwijzingen van of namens de wederpartij aan Issue Online;
D. voormelde schade is ontstaan doordat de wederpartij of een derde in opdracht van de wederpartij werkzaamheden aan het geleverde heeft uitgevoerd, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Issue Online;
E. voormelde schade is ontstaan doordat de wederpartij onvoldoende of onjuiste informatie aan Issue Online heeft verstrekt en Issue Online de te verrichten werkzaamheden op voornoemde informatie heeft gebaseerd en/of uitgevoerd.

ARTIKEL 11: BETALING
1. Betaling dient binnen 14 dagen na de factuurdatum te geschieden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2. Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 1 bedoelde termijn niet volledig is betaald:
A. zal de wederpartij aan Issue Online een vertragingsrente verschuldigd zijn ter grootte van 2% per maand cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden in deze als volle maanden aangemerkt;
B. zal de wederpartij, na daartoe door IssueOnline te zijn gemaand, ter zake van buitengerechtelijke kosten minimaal verschuldigd zijn 15% van de som van de hoofdsom en de vertragingsrente met een absoluut minimum van € 150,00;
C. heeft IssueOnline het recht, voor elke aan de wederpartij verzonden betalingsherinnering, aanmaning e.d., een bedrag van ten minste € 20,00 ter zake administratiekosten bij de wederpartij in rekening te brengen. Issue Online zal dit in de overeenkomst en/of op de factuur vermelden.
3. Ter keuze van Issue Online kan in voorgaande of daarmee overeenstemmende omstandigheden, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden, al dan niet gecombineerd met een eis tot schadevergoeding.
4. Indien de wederpartij niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is Issue Online bevoegd de nakoming van de jegens de wederpartij aangegane verplichtingen tot levering c.q. tot het verrichten van werkzaamheden op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in gebreke c.q. verzuim zijn indien Issue Online het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.
5. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde renten en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de wederpartij bij betaling uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
6. A. Indien de wederpartij, uit welken hoofde ook, één of meer tegenvorderingen op Issue Online heeft, dan wel zal verkrijgen, ziet de wederpartij af van het recht op verrekening met betrekking tot deze vordering(en). Genoemde afstand van het recht op verrekening geldt eveneens indien de wederpartij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.
B. Het bepaalde onder sub A van dit lid is niet van toepassing op overeenkomsten met de consument.

ARTIKEL 12: OVERMACHT
Ingeval nakoming van datgene waartoe Issue Online krachtens de met de wederpartij gesloten overeenkomst is gehouden, niet mogelijk is en zulks te wijten is aan niet toerekenbare niet-nakoming aan de zijde van Issue Online, of aan de zijde van de voor uitvoering van de overeenkomst door Issue Online ingeschakelde derden of toeleveranciers, dan wel in het geval zich een andere gewichtige reden voordoet aan de zijde van Issue Online, is Issue Online gerechtigd de tussen partijen gesloten overeenkomst te ontbinden, dan wel de nakoming van diens verplichtingen jegens de wederpartij gedurende een door hem te bepalen redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de wederpartij gehouden aan diens verplichtingen jegens Issue Online tot aan dat moment te voldoen.

ARTIKEL 13: EIGENDOMSVOORBEHOUD
1. Issue Online behoudt zich de eigendom van de geleverde en te leveren zaken voor tot op het tijdstip waarop de wederpartij aan diens ermee verband houdende betalingsverplichtingen jegens Issue Online heeft voldaan. Die verplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs, vermeerderd met vorderingen ter zake van verrichte werkzaamheden die met die levering verband houden, alsmede vorderingen ter zake, eventuele schadevergoeding wegens te kort schieten in de nakoming van verplichtingenaan de zijde van de wederpartij. De wederpartij verplicht zich om de zaken gedurende deze periode deugdelijk te onderhouden en te verzekeren tegen alle calamiteiten.
2. De onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken mogen door de wederpartij slechts in het kader van de normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. De wederpartij zal aanduidingen van auteursrecht niet verwijderen. De wederpartij is altijd zorgdragend voor een vermelding van de afkomst van het geleverde, als voorgeschreven door Issue Online. Bij overtreding van het in dit lid bepaalde, verbeurt de wederpartij, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist, een terstond en volledig opeisbare boete ad € 5.000,00 voor elke overtreding, alsmede € 200,00 voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, en is de koopprijs terstond ten volle opeisbaar, onverminderd de gehoudenheid tot betaling van volledige schadevergoeding te dezer zake.
3. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel, blijven alle intellectuele eigendomsrechten op alle door Issue Online aan de wederpartij geleverde software en/of ander materiaal waarop een intellectueel eigendomsrecht rust, berusten bij Issue Online, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
4. Ingeval Issue Online een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de ter zake gesloten overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van Issue Online vergoeding van schade, gederfde winst en interest te vorderen.

ARTIKEL 14: INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
1. Issue Online garandeert dat de door hem geleverde zaken als zodanig geen inbreuk maken op Nederlandse octrooirechten, modelrechten of andere rechten van industriële of intellectuele eigendom van derden. Indien niettemin door Issue Online moet worden erkend of door een Nederlandse rechter in een rechtsgeding, in een niet meer voor beroep vatbare beslissing, wordt vastgelegd dat enige door IssueOnline geleverde zaak wel inbreuk maakt op rechten van derden als hiervoor bedoeld, zal Issue Online, ter zijner keuze na overleg met de wederpartij de betrokken zaak vervangen door een zaak die geen inbreuk maakt op het desbetreffende recht, of een licentierecht ter zake verwerven, dan wel de betrokken zaak terugnemen tegen terugbetaling van de daarvoor betaalde prijs, verminderd met de normaal te achten afschrijvingen, zonder tot verdere schadevergoeding gehouden te zijn. De wederpartij verliest evenwel het recht op de hiervoor aangeduide prestaties, indien hij Issue Online niet zodanig tijdig en volledig over aanspraken van derden als hiervoor in deze bepaling bedoeld, heeft geïnformeerd dat Issue Online in staat is zijn rechten ter zake naar behoren te verdedigen.
2. Issue Online zal de wederpartij vrijwaren tegen elke actie van derden welke is gebaseerd op de bewaring van de door Issue Online ontwikkelde software/materialen. Issue Online zal de bij eindvonnis onherroepelijk vastgestelde kosten en schade betalen mits de wederpartij Issue Online onmiddellijk schriftelijk informeert en de behandeling van de zaak uitsluitend aan Issue Online overlaat en hierbij alle medewerking verleent. Indien een actie is aangespannen of indien de mogelijkheid daartoe bestaat, kan Issue Online de software/materialen vervangen of zodanig wijzigen als IssueOnline juist acht.
3. Het eigendom van en alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot het websiteontwerp berusten en blijven berusten bij Issue Online, dan wel de oorspronkelijke maker. De wederpartij zal aanduidingen van auteursrecht niet verwijderen.
4. Het is Issue Online toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van zijn rechten. De wederpartij is op de hoogte van de mogelijkheid dat ter beschikking gestelde software c.q. ander materiaal vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van Issue Online kan bevatten.

ARTIKEL 15: FAILLISSEMENT, BESCHIKKINGSONBEVOEGDHEID e.d.
Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze voorwaarden wordt de tussen de wederpartij en Issue Online gesloten overeenkomst ontbonden zonder dat rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt, door executoriale beslaglegging, onder curatelenstelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid en/of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen daarvan verliest, tenzij de curator in het faillissement of de bewindvoerder ter zake van de (voorlopige) surseance van betaling de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

ARTIKEL 16: ONTBINDING, ANNULERING/OPZEGGING
1. A. De wederpartij doet afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst ex artikel 6:265 e.v. B.W. of andere wettelijke bepalingen, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Een en ander geldt onder voorbehoud van het recht de overeenkomst krachtens onderhavig artikel te annuleren c.q. op te zeggen.
B. Het bepaalde onder sub A van dit lid is niet van toepassing op de overeenkomst met de consument.
2. Onder annulering wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het vóór aanvang van de uitvoering van de overeenkomst beëindigen van de overeenkomst door één der partijen.
3. Onder opzegging wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het na aanvang van de uitvoering van de overeenkomst beëindigen van de overeenkomst door één der partijen.
4. Ingeval de wederpartij de overeenkomst opzegt c.q. annuleert, is hij aan door Issue Online nader te bepalen vergoeding verschuldigd. De wederpartij is gehouden alle kosten, schade alsmede de gederfde winst aan Issue Online te vergoeden. Issue Online is gerechtigd de kosten, schaden en gederfde winst te fixeren en - te zijner keuze en afhankelijk van de reeds verrichte werkzaamheden c.q. leveringen - 20 tot 100% van de afgesproken prijs bij de wederpartij in rekening te brengen.
5. De wederpartij is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering c.q. opzegging en vrijwaart Issue Online ter zake.
6. Door de wederpartij reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.

ARTIKEL 17: VERTROUWELIJKE INFORMATIE
1. Partijen zijn over en weer verplicht tot geheimhouding van alle informatie die zij in het kader van het sluiten en uitvoeren van de overeenkomst hebben verkregen en waarvan zij weten dan wel (hadden) kunnen vermoeden dat die informatie vertrouwelijk behandeld moe(s)t worden. Een en ander, tenzij een partij ingevolge wet- en/of regelgeving dan wel een rechterlijke uitspraak gehouden is voornoemde informatie aan enige derde te verstrekken en deze partij zich niet kan beroepen op een wettelijk of een door de rechter toegestaan verschoningsrecht.
2. Iedere partij zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen teneinde de van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim te houden.
3. Al hetgeen de wederpartij aan Issue Online ter beschikking stelt, in verband met de door Issue Online te verlenen diensten en uit te voeren werkzaamheden blijft onherroepelijk eigendom van de wederpartij. Issue Online staat ervoor in dat alle software, informatiedragers en informatie slechts en uitsluitend door Issue Online zullen worden gebruikt binnen het kader van de uitvoering van de tussen partijen gesloten overeenkomst.
4. Partijen staan ervoor in dat hun personeel en andere personen, die onder hun supervisie op enigerlei wijze bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken zijn, zich aan de geheimhoudingsplicht als bedoeld in dit artikel zullen houden.
5. Issue Online verplicht zich alle ter beschikking gekregen software, informatiedragers en informatie zonder uitstel en onverwijld en onvoorwaardelijk aan de wederpartij terug te geven binnen 5 werkdagen nadat de wederpartij daarom zal hebben verzocht.
6. Het is Issue Online toegestaan te publiceren over de door hem verrichte diensten c.q. werkzaamheden alsmede om methodes, (deel)analyses e.d. te hergebruiken.

ARTIKEL 18:
Gegevensbescherming / Gegevensverwerking (AVG)

IssueOnline zal bij of in verband met de uitvoering van haar dienstverlening

persoonsgegevens verwerken ten behoeve van haar klanten. Op basis van privacywetgeving wordt de klant in deze hoedanigheid aangemerkt als verwerkingsverantwoordelijke van de verwerking van de persoonsgegevens en IssueOnline als verwerker.

18.1 IssueOnline verwerkt persoonsgegevens uitsluitend voor zover nodig bij of in verband met de uitvoering van de tussen partijen gesloten overeenkomst. De verwerking van persoonsgegevens door IssueOnline gebeurt op een behoorlijke en zorgvuldige wijze, conform privacywetgeving en conform het verzoek tot dienstverlening van de klant.

18.2 IssueOnline is gerechtigd om bij de verwerking van de persoonsgegevens subverwerkers in te schakelen, mits IssueOnline ervoor zorg draagt dat in te schakelen subverwerkers tenminste dezelfde verplichtingen op zich nemen als die op IssueOnline rusten. IssueOnline blijft in deze verhouding aanspreekpunt van de klant.

18.3 IssueOnline zal persoonsgegevens alleen doorgeven naar een land buiten de Europese Economische Ruimte, mits dat land een passend beschermingsniveau waarborgt en het voldoet aan de overige verplichtingen die op haar rusten en privacywetgeving. Indien de klant middels de diensten persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Unie doorgeeft, vrijwaart de klant IssueOnline tegen alle rechtsvorderingen van derden die zijn gebaseerd op de bewering dat deze persoonsgegevens worden doorgegeven in strijd met de bepalingen van de AVG.

18.4 IssueOnline treft passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s van de verwerking en de aard, omvang en context van de te beschermen persoonsgegevens.

18.5 IssueOnline zal onverwijld nadat zij kennis heeft genomen van een datalek, de klant hiervan op de hoogte stellen. De mededeling bevat een omschrijving van:

(i) het datalek;

(ii) de aard van de inbreuk (o.a. kopiëren, veranderen, verwijderen, diefstal, onbekend);

(iii) wanneer het datalek heeft plaatsgevonden;

(iv) het aantal personen van wiens Persoonsgegevens mogelijk bij het datalek zijn betrokken;

(v) het type Persoonsgegevens (o.a. NAW-gegevens, BSN-nummers, telefoonnummers,

 e-mailadressen, toegangs- of identificatiegegevens, financiële gegevens);

(vi) de technische maatregelen die door IssueOnline zijn getroffen om de inbreuk te stoppen

 en toekomstige inbreuken te voorkomen.

IssueOnline verstrekt op verzoek van klant nadere informatie over het datalek, voor zover noodzakelijk.
Ook zal het datalek gemeld worden bij Autoriteit Persoonsgegevens.

18.6 In het geval van een verzoek om inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van de verwerking verleent IssueOnline hieraan medewerking door zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen tien werkdagen nadat klant IssueOnline daartoe verzoekt, alle informatie te verstrekken die klant nodig

ARTIKEL 19: TOEPASSELIJK RECHT/BEVOEGDE RECHTER
1. Op de tussen Issue Online en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Uit de overeenkomst voortvloeiende geschillen zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht.
2. In afwijking van het bepaalde in lid 1 van dit artikel zullen de goederenrechtelijke gevolgen van een eigendomsvoorbehoud van voor uitvoer bestemde zaken, ingeval het rechtsstelsel van het land c.q. de staat van bestemming van de zaken gunstiger is voor Issue Online, door dat recht worden beheerst.
3. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter, zij het dat Issue Online de bevoegdheid toekomt een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde rechter in de plaats waar Issue Online gevestigd is, tenzij de kantonrechter ter zake bevoegd is.
4. Voor geschillen met de consument geldt dat binnen 1 (één) maand nadat Issue Online aan hem kenbaar heeft gemaakt dat de zaak aan de rechter zal worden voorgelegd, de consument kenbaar kan maken dat hij kiest voor beslechting van het geschil door de wettelijk bevoegde rechter.
5. Met betrekking tot geschillen, die voortvloeien uit de overeenkomst gesloten met een wederpartij die gevestigd is buiten Nederland, is Issue Online gerechtigd te handelen conform het bepaalde in lid 3 van dit artikel of - naar zijn keuze - de geschillen aanhangig te maken bij de bevoegde rechter in het land c.q. de staat waar de wederpartij gevestigd is.

ARTIKEL 20: WIJZIGINGEN EN MEERWERK
1. Issue Online zal de wederpartij zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen indien door een tussen partijen nader overeen te komen wijziging of aanvulling van de afgesproken werkzaamheden het tijdstip van voltooiing der werkzaamheden zal worden beïnvloed.
2. Indien voor de websiteontwikkeling een vaste prijs is afgesproken, zal Issue Online de wederpartij tevoren inlichten indien de nader overeen te komen wijziging of aanvulling van de werkzaamheden tot gevolg heeft dat de overeengekomen prijs zal worden overschreden.

ARTIKEL 21: OPLEVERING EN ACCEPTATIE

1.Issue Online zal de te ontwikkelen software conform de daartoe opgestelde specificaties - gebruiksklaar - aan de wederpartij opleveren.
2.De wederpartij zal Issue Online schriftelijk en gedetailleerd informeren, in de testperiode van 14 dagen als blijkt dat de website gebreken vertoont en niet aan de schriftelijk vastgelegde specificaties voldoet. Issue Online zal in dat geval de gemelde gebreken binnen een redelijke termijn herstellen. Het herstel geschiedt gratis indien de website voor een vaste prijs is ontwikkeld. In alle andere gevallen zal Issue Online aan de wederpartij de met het herstel gepaard gaande kosten in rekening brengen.
3.De website wordt geacht te zijn aanvaard na gebruiksklare oplevering. Indien de wederpartij 14 dagen na gebruiksklare oplevering Issue Online niet schriftelijk over de gebreken als voormeld heeft geïnformeerd.

ARTIKEL 22: GEBRUIKSRECHT
Issue Online verleent de wederpartij het exclusieve recht tot het gebruik van de website na volledige betaling. Het gebruiksrecht is zonder schriftelijke toestemming van Issue Online niet aan derden overdraagbaar. Het is de wederpartij niet toegestaan de website te verkopen of te verhuren, tenzij anders overeengekomen.

ARTIKEL 23: ONDERHOUD
1. Indien voor de geleverde zaken een onderhoudsovereenkomst is gesloten zal de wederpartij overeenkomstig de gebruikelijke procedures van Issue Online de geconstateerde gebreken aan Issue Online melden. Na ontvangst van de melding zal Issue Online naar beste vermogen eventuele gebreken herstellen indien het geleverde niet aan de schriftelijke specificaties voldoet.
2. Issue Online kan de kosten van herstel in rekening brengen ingeval van gebruiksfouten van de wederpartij of van andere niet aan Issue Online toe te rekenen oorzaken of indien de software door anderen dan Issue Online is gewijzigd of wordt onderhouden. Herstel van eventueel verloren gegane gegevens valt niet onder het onderhoud.
3. Indien een onderhoudsovereenkomst voor een standaardpakket is gesloten, zal Issue Online bij het beschikbaar komen van verbeterde versies van het standaardpakket deze installeren. Bij een toppakket worden daarnaast ook een back-up gemaakt van de website. Tevens wordt er extra werk zoals schriftelijk overeengekomen.

ARTIKEL 24: ZOEKMACHINEOPTIMALISATIE
1. Issue Online spant zich ten volste in voor een kwalitatieve vermelding binnen de meest gebruikte zoekmachines. Een bezoekersstijging op de website van de wederpartij is hierbij het doel.
2. Met betrekking tot deze werkzaamheden geldt voor Issue Online een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
3. Issue Online kan afwijken van hetgeen is bepaald in lid 1 van dit artikel indien er sprake is van moeilijk te positioneren woorden, niet indexeren van de zoekmachines, spam, afwijzing, uitsluiting of niet indexeren van de URL door de zoekmachine vanwege technische aspecten of specificaties van de website dan wel technische onvolkomenheden.
4. De door Issue Online verstrekte (statische) gegevens zijn slechts van indicatieve aard en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
5. Issue Online is niet aansprakelijk voor de resultaten van de aanmelding en kan - behalve een aanzienlijke toename van het aantal bezoekers op de middels zoekmachine optimalisatie behandelde website - geen resultaten garanderen.

ARTIKEL 25: ONTWIKKELEN VAN DE WEBSITE
1. Issue Online zal zich inspannen de overeenkomst zorgvuldig uit te voeren, de belangen van de wederpartij naar beste kunnen te behartigen en te streven naar een voor de wederpartij bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal Issue Online de wederpartij op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.
2. Issue Online en de wederpartij zullen beiden een contactpersoon aanwijzen die uitsluitend bevoegd is om beslissingen in het kader van de overeengekomen werkzaamheden c.q. dienstverlening te nemen.
3. Issue Online is gerechtigd om diens naam op een bescheiden wijze op de website op te nemen, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. De wijze waarop deze naamsvermelding zal plaatsvinden wordt in onderling overleg vastgesteld.
4. De wederpartij verkrijgt een volledige, niet-overdraagbare licentie tot het gebruik van het (grafisch) ontwerp van de website vanaf het moment dat de wederpartij volledig aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst met Issue Online heeft voldaan.
5. De wederpartij is zelf verantwoordelijk voor het verwerven van licenties bij derden voor auteursrechtelijk materiaal (waaronder: fonts, software, huisstijlelementen, foto’s, composities e.d.) dat op verzoek van de wederpartij op de website zal worden gebruikt.
6. Issue Online behoudt copyrights op de losse elementen daar waar het gaat om eigen beeldcreaties, programmeringen, teksten, beeldconcepten e.d..
7. Het is de wederpartij toegestaan om voor het dagelijks gebruik van de website, binnen de met Issue Online schriftelijk overeengekomen grenzen, wijzigingen in de inhoud van de databases, achterliggende pagina’s en de boomstructuren aan te brengen.
8. Het is de wederpartij niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Issue Online een variant of afgeleide van het ontwerp te maken of (elementen van) het ontwerp binnen andere ontwerpen of werken toe te passen of te gebruiken.
9. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in artikel 23, vindt de definitieve oplevering van de website niet later plaats dan het tijdstip van publicatie van de website op de in de overeenkomst genoemde domeinnaam, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
10. Het is de wederpartij niet toegestaan de website tijdens de in artikel 21 bedoelde testperiode openbaar te maken.
11. Indien Issue Online adviseert om een bepaalde provider of andere dienstverlener ten behoeve van het functioneren van de website in te schakelen, is Issue Online niet aansprakelijk indien deze dienstverlener tekortschiet in zijn verplichtingen.

ARTIKEL 26: GARANTIE T.A.V. DE WEBSITE
1. Issue Online zal gedurende een periode van 1 (één) maand na implementatie eventuele gebreken in de website herstellen voor zover deze gebreken gelegen zijn in het, door toedoen van Issue Online, niet voldoen aan de schriftelijk overeengekomen specificaties.
2. Indien er schriftelijk een acceptatietest is overeengekomen, zal Issue Online, in afwijking van hetgeen in lid 1 van dit artikel is omschreven, gedurende een periode van 14 dagen na afloop van de testperiode dergelijke gebreken in de website herstellen, voor zover deze gebreken samenhangen met wijzigingen c.q. verbeteringen die tijdens de testperiode zijn aangebracht.
3. De wederpartij dient Issue Online schriftelijk van dergelijke gebreken op de hoogte te stellen.
4. Issue Online behoeft geen gebreken te herstellen indien deze zijn veroorzaakt door de wederpartij zelf, door derden of door gewijzigde omstandigheden, waarvan Issue Online ten tijde van het sluiten van de overeenkomst niet wist of behoorde te weten.

ARTIKEL 27: INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
Alle uit de overeenkomst voortvloeiende rechten van intellectuele eigendom, waaronder het octrooirecht, het modellenrecht en het auteursrecht komen aan Issue Online toe, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is Issue Online daartoe uitsluitend bevoegd.